Persondata

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kostvejledning v/Pernille Als er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 Kostvejledning v/Pernille Als

CVR-nr.: 29674310

E-mailadresse: info@pernilleals.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse nedenfor. Det er inddelt efter de situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger.

Hvis du er klient hos Kostvejledning v/Pernille Als 

Formål: Afhjælpning af vægttab eller hjælpe til at få en sundere livsstil

  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
    • Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
    • Følsomme oplysninger: Oplysninger om vægt, højde, allergier eller andre helbredsoplysninger, der kan have betydning for afvikling af vores vejledning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for at kunne opfylde vores forpligtelser som kursusudbyder), artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke til at kunne behandle CPR-nummer)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • De oplysninger har du selv givet i forbindelse med kostvejledningen
  • Modtagere eller kategorier af modtagere: Dine oplysninger bliver ikke videregivet til 3. part.
  • Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år.

 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykket tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker samtykket tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Senest opdateret juni 2019